Het voeren van gesprekken met de familie of het sociale netwerken is bedoeld om goede samenwerking te bevorderen tussen zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten. Deze gesprekken zorgen aan de ene kant voor betere zorg voor de cliënt maar zijn er ook op gericht dat mantelzorgers de zorg langer – en met voldoening – kunnen volhouden.

Zorgprofessionals, sociaal werkers en vrijwilligers kunnen hun cliënten helpen bij het versterken en goed organiseren en onderhouden van hun sociale netwerk. Deze taak past in de omslag van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Het vraagt om nieuwe vaardigheden van zorgprofessionals, sociaal werkers en vrijwilligers, maar ook van het management.

De verzamelde informatie op deze pagina geeft een overzicht van methodieken en voorbeelden die zijn ontwikkeld om het voeren van familiegesprekken vorm te geven.

No tags for this post.